Circulaire Tuinbouw Greenport West-Holland

Projecttitel: Circulaire Tuinbouw Greenport West-Holland
Projectnummer: KOM20018
Status: gestart
Projectleider: Ellen Beerling
Projectpartners: Gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Stichting Greenport West-Holland, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A3 – Hergebruik zij- en reststromen

Het doel van het project ‘Circulaire Tuinbouw Greenport West-Holland’ is om te zorgen dat in dit belangrijke tuinbouwcluster up-to-date gebruik wordt gemaakt van de beschikbare onderzoeks-en praktijkkennis om circulair te produceren. De doelgroep bestaat uit telers, tuinbouwadviseurs en studenten van het groen HBO en MBO onderwijs.

In de aanpak staan centraal (a) een vertaling naar de regiospecifieke context en structuur van de bestaande kennis, (b) een meerjarige programmabenadering, waarbij de over te dragen kennis integraal en systematisch op maat van het gebied beschikbaar en toepasbaar wordt gemaakt, (c) focus op de deelthema’s (i) water(ii) biobased productie en (iii) energie (2e fase) en (d) gebruikmaking van de al aanwezige greenportstructuur en -organisatie om alle relevante greenportpartijen te betrekken.

De kennis waarvan gebruik gemaakt wordt is afkomstig uit diverse innovatieprogramma’s en projecten ’die worden uitgevoerd door Glastuinbouw Nederland en WUR, zoals ‘Kas als Energiebron’(inclusief‘Het Nieuwe Telen’), ‘Glastuinbouw Waterproof’, uit ‘Glastuinbouw in de Circulaire Economie’, van het Centre of Expertise Biobased Economy (m.n. moocs), van de gemeente Westland die een ‘Energiekansenkaart’ heeft ontwikkeld voor de mogelijkheden voor de energietransitie op gebiedsniveau, van kennis uit het Interreg project BioBoost (gemeente Westland i.s.m. Greenport West-Holland) voor gebruik van plantaardige tuinbouwrestromen voor nieuwe toepassingen, en van het Greenport West-Holland Biobased programma.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande middelen, die zonodig worden aangepast of aangevuld met een vertaling naar de tuinbouw in het greenportgebied. Deze middelen zullen in samenhang (b.v. videolessen in combinatie met vraag- en adviesfunctie) beschikbaar worden gesteld en op georganiseerde momenten bij de doelgroepen worden geïntroduceerd en gepromoot, zodat ook optimaal gebruik gemaakt wordt van de middelen.

Beoogd effect is dat de doelgroepen bekend zijn met inhoud en context van circulariteit in de genoemde deelthema’s, geïnspireerd worden tot ideeën en toepassingen en met gebruikmaking van de aangereikte kennis en handvatten beslissingen nemen (over investeringen, teeltwijzen e.d.) die leiden tot een meer circulaire en biobased tuinbouwproductie.