CRKLS – digitaal kennisplatform voor praktijkonderzoek

Projecttitel: CRKLS – digitaal kennisplatform voor praktijkonderzoek
Projectnummer: KOM20020
Status: gestart
Projectleider: Korne Kempenaar               
Projectpartners: Aeres Hogeschool, BO Akkerbouw, Misset Uitgeverij, Wageningen University & Resear
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde weerbare bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

CRKLS wordt een digitaal kennisplatform voor het ontsluiten van praktijkonderzoek. De doelgroep zijn ondernemers en werknemers in de primaire agrarische sector. Het platform is onafhankelijk, betrouwbaar en transparant. Onderzoek uit een veelheid aan bronnen (o.a. universiteiten, instituten, hbo’s, proeftuinen, bedrijfsleven) en een veelheid aan regelingen en subsidies (o.a. TKI, POP3, RAAK, SIA, beleidsondersteunend onderzoek LNV, onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw en EU H2020) wordt op CRKLS aangeboden. Het onderzoek wordt gepresenteerd met een indeling op basis van praktische toepassingen die voor de primaire sector herkenbaar is en handelingsperspectief geeft. Voor deze toepassingen worden ondersteunende materialen, waaronder teksten en video’s, ontwikkeld om gebruikers op een goede wijze de informatie te kunnen overbrengen. Onderzoekers leveren de resultaten van hun onderzoek aan via een vast format, waarna een onafhankelijke redactie de tekst redigeert. Gebruikers van het platform kunnen de gepresenteerde onderzoeken scoren op basis van een aantal vaste criteria. 

In dit project wordt CRKLS als proof of concept neergezet met een focus op de akkerbouwsector. Voor de akkerbouw worden circa 10 toepassingen uitgewerkt met per toepassing ondersteunende materialen en een bundeling van relevante onderzoeken. De toepassingen worden vastgesteld in overleg met partijen uit de akkerbouwsector en de partners in het project. Naar verwachting beslaan deze toepassingen een breed speelveld, van precisielandbouw tot bodem en van plantgezondheid tot eiwittransitie. Naast de technische ontwikkeling van een digitaal platform wordt er gewerkt aan het vaststellen van een format voor het aanleveren van gegevens en het definiëren van de criteria waarop onderzoeken kunnen worden beoordeeld. Daarnaast worden bestaande onderzoeken – afgerond of op basis van tussentijdse resultaten – vanuit verschillende bronnen op het platform aangeboden op basis van het format. 

CRKLS is een initiatief van Misset met BO Akkerbouw als launching customer. Het platform wordt neergezet in het ecosysteem van Groen Kennisnet 3.0 als venster voor het praktijkonderzoek voor de primaire sector. Als spiegel van de toepassingen op CRKLS worden er dossiers voor een bredere doelgroep opgesteld op Groen Kennisnet. De informatie op CRKLS wordt doorzoekbaar vanuit Groen Kennisnet en vice versa. Bij de beschreven onderzoeken op CRKLS wordt steeds verwezen naar het volledige rapport in het WUR E-depot, welke documenten zo nodig aan de bibliotheek worden toegevoegd. De materialen op CRKLS zijn openbaar toegankelijk, ook voor het onderwijs. Voor interactieve diensten en het geven van beoordelingen wordt een inlog noodzakelijk.  

Met deze KoM-aanvraag willen we de partners het concept CRKLS laten ontwikkelen, zodat dit bij succes na 2021 als volwaardig kennisplatform voor de praktijk kan gaan dienen, met verbreding naar andere sectoren en afgestemd op de kennisontsluiting naar onderwijs via Groen Kennisnet 3.0. De contouren van CRKLS zijn mede gevormd vanuit het NPPL-project waarbij Misset en BO Akkerbouw ook betrokken zijn.