Duurzame Doeners

Projecttitel: Duurzame Doeners
Projectnummer: KOM22005
Projectleider: Joop Spijker
Projectpartners: Yuverta, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Wageningen University & Research
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C3 – Klimaatbestendig en water-robuust stedelijk gebied

Er spelen op dit moment meerdere veelomvattende uitdagingen de veroorzaakt worden door de
klimaatproblematieken. Deze uitdagingen vragen om nieuwe kennis, slimme technologische en nature based aanpassingen, maar bovenal om een andere manier van denken. Het inzetten van nature-based solutions (NBS) om deze uitdagingen op gebied van klimaat (en hieraan gerelateerd biodiversiteit en waterhuishouding) aan te pakken, vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden voor de generaties die nu en in de toekomst worden opgeleid én voor professionals die in hun werk hiermee nu dagelijks te maken hebben. Uitdagingen als perioden van (extreme) droogte of regenval, warmtehuishouding in steden en andere thema’s zoals erosie of de stikstofproblematiek, maken een nieuwe manier van denken onmisbaar. Daarnaast vraagt het om kennisdisseminatie en aanpassingen in het onderwijs en de manier van werken van ondernemers binnen de groenblauwe sectoren en de wijze waarop gemeente invulling geven aan deze opgaven met hun beleid. Het (v)mbo in combinatie met de beroepssector (LLO) speelt hierin een cruciale rol; bedachte oplossingen worden door hen toegepast en uitgevoerd, waardoor kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid (in de breedste zin van het woord) onmisbaar zijn.

Daarom willen Yuverta (Europa’s grootste opleider binnen het (v)mbo op groenblauwe thema’s), Inholland en Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en de Koninklijke Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) kennis op het gebied van deze NBS doorvertalen naar leermateriaal (voor leerlingen en studenten (de toekomstige ondernemers/werkenden) en docenten) én gemeenten en het bedrijfsleven. Dit wordt gedaan door in kaart te brengen welke skills per doelgroep benodigd zijn op het thema NBS en leer- en lesmateriaal inclusief ontwikkelmethode te ontwikkelen om dit aan te leren. Hierbij is een samenwerking met het beroepenveld, in dit geval specifiek met Stadswerk en VHG en hun leden onmisbaar. De uitwisseling van kennis tussen huidige werknemers en onderwijs en het samen doorlopen van dit project, laat alle betrokkenen profiteren.

Binnen dit project wordt een activiteiten uitgevoerd om de eerste stappen te zetten in het denken en handelen op Nature based solutions door alle betrokkenen. De lessons learned in dit project zorgen voor mogelijke opschaling naar de gehele groene onderwijskolom en binnen Groenpact. Vanuit het project worden de volgende resultaten verwacht:

  • Een overzicht van skills op verschillende thema’s die door doelgroepen beheerst moeten worden om het gedachtegoed van nature based solutions dagelijks te kunnen toepassen;
  • (Een) onboarding of lesblok(ken) waardoor Yuverta, leden van Stadswerk, de leden van de VHG en aan het project gelieerde stakeholders kunnen kennismaken met het concept nature based solutions en hierdoor hun werk of voorbereiding op het werkveld kunnen verbeteren.
  • Verbeterd handelingsperspectief voor huidige en toekomstige werkenden door middel van integratie van kennis en vaardigheden op het gebied van NBS in hun dagelijkse handelingen.
  • Kennisoverdracht tussen ondernemers, leerlingen en studenten en WENR in allerlei richtingen binnen (demonstratie)projecten en breder toegankelijke kennissessies voor andere geïnteresseerden;
  • Uitbreiding van het netwerk vanuit bedrijfsleven (via Stadswerk en VHG) en Yuverta en van de kennis op Groen Kennisnet voor geïnteresseerde partijen op het gebied van nature based solutions.