Kennisnetwerk Invasieve Exoten

Projecttitel: Kennisnetwerk Invasieve Exoten
Projectnummer: KOM20032
Status: nog niet gestart
Projectleider: Chris van Dijk
Projectpartners: Adviesbureau Christel!, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Bosch, Gemeente Hillegom, Gemeente Nijmegen, Gemeente Rotterdam, gemeente Zaanstad, Probos, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Vereniging Stadswerk Nederland, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde weerbare bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Invasieve exotische plantensoorten zorgen zowel in landelijk als stedelijk gebied en rondom infrastructuur voor grote problemen. In Duitsland en Oostenrijk veroorzaakt de exoot Japanse duizendknoop inmiddels ook problemen in de landbouw, zowel op extensief gebruikt grasland zoals almen, als ook in de akkerbouw. Beheerders van natuurlijke terreinen, de openbare ruimte en agrariërs kunnen beschikken over gevalideerde algemene kennis en informatie over de aanpak van exoten maar het kennisaanbod is vaak versnipperd en moeilijk vindbaar. Er is behoefte aan vertaling van het kennisaanbod naar een praktische en kosteneffectieve aanpak per soort en best practises. De doelgroep die voordeel kan hebben van het verder opbouwen en delen van praktische kennis varieert van groenaannemers, hoveniers, loonbedrijven, (landbouw)mechanisatiebedrijven, agrarische sector, sector grond-, weg- en waterbouw tot (semi)publieke terreinbeheerders als gemeenten, provincies, waterschappen, eigenaren van bos- en natuurterreinen, Rijkswaterstaat en ProRail.  

Doel van deze KoM-aanvraag is om een kennisplatform te ontwikkelen dat de opbouw en verspreiding van praktische kennis over de beste en de meest kosteneffectieve aanpak van invasieve exoten verzorgd waarmee de doelgroep een effectievere bestrijding tegen lagere kosten kan realiseren. Met deze KoM-aanvraag willen we het kennisplatform opbouwen met informatie uit verschillende aan bronnen (o.a. kennisinstellingen, overheden, onderwijs, proeftuinen, bedrijfsleven) gericht op (1) uitbreiding van het aantal soorten (>50), (2) informatievoorziening voor particulieren (info-bladen, fact sheets), (3) ontsluiten van juridische informatie zoals jurisprudentie, informatie uit Plaatselijke Verordeningen en (4) antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ-lijst). De informatie op het Kennisnetwerk is vrij toegankelijk. 

Onderwerpen die in het kader van de samenwerking met Groenkennisnet worden uitgewerkt zijn: zoekfunctie op de website van het Kennisnetwerk voor het ontsluiten van informatie over invasieve exoten uit de Groenkennisnet kennisbank en e-depot, collectievorming en metadateren van bronnen.