Kennisverspreiding natuurlijke middelen t.b.v. duurzame veehouderij

Projecttitel: Kennisverspreiding natuurlijke middelen t.b.v. duurzame veehouderij
Projectnummer: KOM22010
Projectleider: Maria Groot
Projectpartners: VKON, Natuurapotheek, Jadis additiva, EFS Holland, LTO, Olmix, Speerstra feed ingredients, Sana Novum, Bio AG, InHolland, Aeres Hogeschool, VHL, Faculteit Diergeneeskunde, Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk, Vitastyle, Lallemand Animal Nutrition, Orffa Additives, Greenvalley International, Stichting HeerenboerenNL, Ropapharm International, Animal Life Plus, Bionext, OlusPlus, Top Tack Agro, Stichting Vleesvee, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D3 – Veilige en duurzame primaire productie

Doel: Onderwijsmateriaal opzetten en uitwerken voor een rationeel gebruik van natuurlijke middelen in de veehouderij. Dit voor zowel Diergeneeskunde als Agrarische scholen. Met als ondersteuning kennis beschikbaar via de kruiden WIKI van Groen Kennisnet en de (ge-update) stalboekjes.
De markt voor natuurlijke middelen is groeiende vanwege de grote behoefte aan dit soort middelen. Maar er wordt ook misbruik gemaakt van onwetendheid bij veehouders en dierenartsen door allerlei cowboys. Het is dus nodig om het kennisniveau bij (toekomstige) veehouders en dierenartsen te verhogen zodat ze een onderbouwde keuze kunnen maken welke middelen wel of juist niet te gebruiken.
De missie Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel vraagt om een veehouderij gericht op een veilig product met zo min mogelijk milieu impact. Bij de dierlijke productie gaat het om optimale diergezondheid en dierwelzijn. Het voorkomen van antibioticaresistentie is van belang, met aandacht voor de interactie met het milieu. Dit betekent ook vermindering van emissies zoals fijnstof en ammoniak. Inzet van natuurlijke middelen draagt bij aan (darm)gezondheid, voer- en stikstofbenutting en de algehele weerbaarheid van het dier (waardoor minder antibiotica nodig is). Natuurlijke middelen kunnen met succes ingezet worden om ammoniakproductie in het dier te verminderen, ammoniakuitstoot vanuit de mest te verlagen en om methaanuitstoot bij herkauwers te reduceren. Bovendien zijn bepaalde natuurlijke middelen (adaptogenen) in staat het dier te ondersteunen bij (hitte-)stress en dragen zo breed bij aan dierwelzijn. Met natuurlijke middelen geproduceerd voedsel geeft minder milieu impact, minder residuen, betere bodemgezondheid, beter dierwelzijn en betere diergezondheid, en is passend bij de maatschappelijke vraag naar gewaardeerd, gezond en veilig voedsel.

Doel: Beschikbaar maken van kennis over werking en inzet van natuurlijke middelen voor de hele keten in de veehouderij: (toekomstige) boeren, dierenartsen, voederadviseurs en erfbetreders. Er zijn tal van mogelijkheden om natuurlijke middelen te laten bijdragen aan een gezonde veehouderij met een lage een milieu impact, maar deze worden nog onvoldoende benut. Natuurlijke middelen zijn nodig voor zowel de gangbare als de biologische veehouderij.

Aanpak:

  • Beschikbaar maken van onderwijsmateriaal voor Groen Onderwijs en Diergeneeskunde, Diervoeding WUR
  • Kennisverspreiding via lezingen, workshops en publicaties
  • KruidenWiki, uitgebreid met nieuwe informatie over mogelijkheden van natuurlijke middelen op emissies
  • Updaten stalboekjes melkvee, kleine herkauwers en pluimvee met middelen voor diergezondheid, welzijn en emissiereductie en deze online ontsluiten met zoekfunctie

Verwachte uitkomsten:

  • Bewustwording veehouders, studenten, dierenartsen over het belang van gezond en veilig voedsel en van de mogelijkheden van natuurlijke middelen hiervoor
  • Meer toepassing van deze middelen in de praktijk (veehouderijen en dierenartsenpraktijken)
  • Kennis beschikbaar voor onderwijs (Groen onderwijs, Diergeneeskunde en Diervoeding) over de achtergrond, werkingsmechanisme en brede toepasbaarheid natuurlijke middelen
  • Kennis breed beschikbaar via Groen Kennisnet: Onderwijsmateriaal, Factsheets, Stalboekjes en KruidenWiki.
  • Dit voor alle sectoren (zuivel, vlees en eieren) en de hele keten