Klaar voor de toekomst? Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland

Projecttitel: Klaar voor de toekomst? Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland
Projectnummer: KOM21008
Status: nog niet gestart
Projectleider: Adriaan Vernooij
Projectpartners: ABN AMRO, Aeres Hogeschool, Bonda, De Valk Wekerom, NGN, Wadudu Insectencentrum, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A4 – Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen

De insectensector groeit en staat steeds meer in de belangstelling vanwege de belangrijke rol die zij kan vervullen in het ontwikkelen van een meer circulaire economie. Tegelijkertijd is de sector nog jong en blijven de bedrijfsresultaten achter bij de verwachtingen. Daardoor kent de sector ook een grote doorstroming van ondernemers: veel starters worden noodgedwongen ook weer stoppers. 

De marktperspectieven voor de komende jaren zijn zeer gunstig vanwege de aankomende aanpassing in de EU-regelgeving die de mogelijkheid gaat creëren voor verwerking van insectenproducten als grondstof in pluimveevoer (2021) en varkensvoer (2022). Om in te kunnen spelen op de groeiende vraag, ook vanuit de veevoersector die een grote aanvoer van constante kwantiteit en kwaliteit nodig heeft, is er verdergaande professionalisering en het meer efficiënt maken van de productie nodig. 

Vanuit onderzoek bij WUR is veel kennis ontwikkeld voor de sector. Die kennis is echter gefragmenteerd en moeilijk toegankelijk voor (toekomstige) kwekers. Met dit project wordt d.m.v. masterclasses, demonstratie, kennisuitwisseling in netwerkactiviteiten en onderwijsprogramma’s de bestaande kennis beter beschikbaar gesteld t.b.v. de producenten.