Koploperscursus Melkveehouderij

Projecttitel: Koploperscursus Melkveehouderij
Projectnummer: KOM20005
Status: gestart
Projectleider: Gert van Duinkerken
Projectpartners: AcconAVM, Alfa Accountants, Triple Dairy BV, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP
: D3 – Veilige en duurzame productie

Melkveehouders staan voor een omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Die omslag vraagt vaak structurele en ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering. Niet alleen is behoefte aan actuele kennis op gebied van bodem, gewas, koe, mest en externe input en output, maar ook is behoefte aan het ontwikkelen van een strategisch perspectief en operationele vaardigheden voor de individuele melkveehouder en zijn bedrijf. 

De gevraagde omslag komt sneller op gang en heeft beter resultaat als de actuele kennis uit onderzoek samen met specialisten vertaald wordt naar praktisch toepasbare inzichten en vaardigheden voor melkveehouders. Daarom wordt op basis van beschikbare kennis van de WUR, gecombineerd met kennis en instrumenten van AcconAVM en Alfa Accountants, door Triple Dairy een serie wiki’s en ‘courses’ opgezet die melkveehouders en haar adviseurs helpt om de enorme hoeveelheid, vaak ingewikkelde, informatie te doorgronden en te vertalen naar praktische en economisch haalbare handelingsperspectieven voor het eigen bedrijf.  

In dit project wordt de veelheid aan informatie behapbaar gemaakt voor de melkveehouder. Op basis van moderne leermiddelen en leermethodes worden meerdere cursussen opgezet voor melkveehouders, studiegroepen en praktijknetwerken. Het cursusmateriaal zal openbaar toegankelijk zijn op de zgn. Wiki’s van Groen Kennisnet. De interactieve cursussen zullen daarna door Triple Dairy (tegen betaling) aangeboden worden op de zgn. Courses van Groen Kennisnet. Het beoogde doel van de cursussen is een professionele ondersteuning van ondernemerschap wat moet leiden tot verduurzaming van bedrijfsopzet en bedrijfsvoering in de melkveehouderij, met innovaties op het boerenerf zodat de beschikbare kennis snel en goed ‘valoriseert’. 

Het project ontwikkelt zowel een aantal op zichzelf staande cursussen over nieuw beschikbare kennis en actuele ontwikkelingen op de hoofdthema’s Bodem, Gewas, Koe, Mest, Boer-Ondernemer als een strategische ‘Koploperscursus’ waarin alle hoofdthema’s met elkaar verbonden worden. 

De Koploperscursus is een strategische masterclass bedoeld voor kennisoverdracht aan melkveehouders die de zaken goed op orde hebben maar zien dat zij de komende 10 jaar voor een aantal belangrijke keuzes staan in de ontwikkeling van hun bedrijf o.a. richting sluitende kringlopen. De cursist wordt gevoed en geprikkeld om zijn eigen ontwikkelingspad voor de komende 10 jaar vorm te geven.  Financieel gezond en haalbaar, passend bij toekomstige wet- en regelgeving, passend bij de persoonlijke ambities en verandercapaciteiten van de cursist. 

De andere cursussen (Blended Learning Courses met actuele thema’s) zijn operationele cursussen waarin de deelnemer zich (online) individueel voorbereidt en verdiept in het thema om daarna tijdens een cursusdag plenair de praktische uitwerking vorm te geven.