Project Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk

Projectnummer
LWV19251

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A5. Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

MMIP secundair
Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum project
01-01-2020

Einddatum project
31-12-2022

Projectleider
Anne van Doorn

Website
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Biodiversiteitsmonitor-Akkerbouw-in-theorie-en-praktijk.htm

Status project
Lopend – Loopt achter

Samenvatting project
Wereldwijd, ook in Nederland, gaat de biodiversiteit zo sterk achteruit dat de fundering van onze economie wordt bedreigd, evenals voedselzekerheid en kwaliteit van leven (IPBES 2019). De akkerbouw kan bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Daarvoor moeten biodiversiteitsprestaties meetbaar worden gemaakt en akkerbouwers handelingsperspectief krijgen. In deze PPS ontwikkelen en testen we de kritische prestatie indicatoren van de Biodiversiteits-Monitor Akkerbouw (BMA). Met de BMA kunnen derden een (financiële) beloning geven aan akkerbouwers met een goede biodiversiteitsscore. De BMA is essentieel voor het realiseren van doelstellingen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Doel van het project
Het ontwikkelen en testen van kritische prestatie indicatoren voor de biodiversiteitsmonitor akkerbouw.

Relatie met missie/motivatie
Een van de kritische succes factoren voor het versterken van biodiversiteit op landbouwbedrijven is het meetbaar en beloonbaar maken van bijdragen aan biodiversiteit. Een breed toepasbaar instrument voor de akkerbouw bestaat nog niet. Met het ontwikkelen van de BMA is een dergelijk instrument een stap dichterbij.

Geplande resultaten
• 2020: Deskstudie onderbouwing relatie KPI en biodiversiteit en interacties KPI’s
• 2021: Deskstudie naar drempel- en streefwaardes per KPI, Lijst maatregelen voor KPIs, Opstellen onderzoeksvragen toetsing praktijk
• 2022: Leerpunten praktijktesten en antwoorden op onderzoeksvragen toetsing BMA

Terug