Project Een goede start voor jonge konijnen en jonge konijnenhouders

Projectnummer
LWV20292

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D3. Veilige en duurzame primaire productie

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Karel de Greef

Website

Status project

Samenvatting project
De lopende toekomstverkenning (LTO, 2020) constateert dat in de konijnenhouderij veel bereikt is op het gebied van dierenwelzijn. Tegelijkertijd ziet de konijnensector dat de maatschappij aandacht vraagt voor de zorg van jonge dieren. Voorts wil de sector investeren in toekomstperspectief voor jonge ondernemers. Hieraan wordt invulling gegeven in een best practices proeftuin (met onderzoeks-ondersteuning en opvolging) waarin 8 jonge konijnenhouders de handen ineenslaan om de jongdierzorg op een hoger plan te tillen. Dit wordt gedaan vanuit de overtuiging dat een goede start van de dieren zich uitbetaalt in de toekomst van deze ondernemers als ook de hele konijnenhouderij. Hiervoor verzamelen, ontwikkelen en toetsen ze varianten in de verzorging (m.n. nestkastmanagement en voedsterondersteuning) en gaan aan de slag met innovaties op het boerenerf die werkelijk verschil maken in jongdiergezondheid/sterfte. Dit gebeurt per thema in een vaste cyclus waarin praktijk en wetenschap in elkaar grijpen: kiezen, bespreken, onderbouwen, toetsen, evalueren, delen. De initiatiefnemers benutten de samenwerking om enkele toekomst-thema’s te verkennen om van daaruit gezamenlijk een praktische langetermijn-toekomstvisie op de konijnenhouderij te formuleren. Dit moet bijdragen aan de verbetering van de zekerheid qua richting investeringen (type parken, grootte van de evt. welzijnskooien). Al met al ontstaat er verbeterde en vastgelegde duidelijkheid qua expertise & werkmethoden en zicht op lange termijn-toekomstmogelijkheden voor alle (ook de gewenste nieuw-intredende) konijnenhouders.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug