Project Lekker Bloeien Gezonde Koeien

Projectnummer
LWV20244

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A5. Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Judith Westerink

Website

Status project

Samenvatting project
Transitie naar natuurinclusieve landbouw vraagt een ander management van grondwater, grasland, diergezondheid en onkruidbestrijding. Binnen dit project onderzoeken we hoe goed beheer van kruidenrijke graslanden bijdraagt aan de vermindering van onkruidbestrijding en antiwormmiddelen en het verhogen van de natuurlijke weerstand van de koe. Vernatting van percelen geeft een grotere druk van maagdarmwormen en de parasiet leverbot, die door slakken wordt overgebracht. Gebruik van chemische antiparasitaire middelen geeft risico op resistentie, bedreigt de biodiversiteit van bodemleven en water en is een aanmerkelijke financiële kostenpost voor de veehouders. Gebruik van onkruidbestrijding met chemische middelen wordt door de EU in de komende jaren uitgefaseerd, juist vanwege de negatieve impact op het milieu en de biodiversiteit van bodem en water. Dit project biedt een unieke kans om met natuurlijke middelen en/of management strategieën de onkruiddruk en de infectiedruk van parasieten te verminderen en zo het milieu te beschermen. Kruidenrijke weides hebben naast een bijdrage aan het herstel van biodiversiteit voordelen voor diergezondheid in de melkveehouderij. Verbreding van het dieet is goed voor de gezondheid en de weerbaarheid. Vernatting van percelen heeft echter als risico dat vochtminnende toxische planten zoals lidrus oprukken en leiden tot gezondheidsklachten wanneer ze in kuil of hooi worden gevoerd.
Natuurlijke methodes en middelen om toxische planten te beheersen en parasieten te onderdrukken is een belangrijk onderdeel van dit project en voorziet in een grote behoefte van de veehouders en de waterschappen. We gaan onderzoeken welke kruiden binnen een gevarieerd rantsoen leiden tot een betere weerstand tegen parasieten. En welke natuurvriendelijke methoden er geschikt zijn voor het beheersen van schadelijke planten in kruidenrijke graslanden. Een melkveehouderijsysteem met hogere grondwaterstanden en meer kruiden vereist innovatieve kennis van graslandbeheer, diervoeding en diergezondheid. In dit project biedt de combinatie van vraaggestuurd praktijkonderzoek met boeren en wetenschappelijke onderbouwing van de waarde van kruiden voor diergezondheid en weerstand tegen parasitaire infecties een essentiële bijdragen aan het verlagen van de drempel voor melkveehouders om vernatting toe te laten en meer natuurinclusief te werken.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug