Project Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek

Projectnummer
LWV20363

Missie
C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

MMIP primair
C3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Marion de Vries

Website

Status project

Samenvatting project
Toekomstige veranderingen in het klimaat zullen naar verwachting in toenemende mate invloed
hebben op zowel economische als milieukundige prestaties van Nederlandse melkveebedrijven.
Ondanks dat er op deelterreinen redelijk wat kennis bestaat, ontbreekt het aan overzicht en kennis
van individuele melkveehouders om locatie- en bedrijfsspecifieke klimaatrisico’s goed in te schatten
en effectieve keuzes te maken voor investeringen in klimaatadaptatie. Daarnaast mogen
oplossingen op het melkveebedrijf niet ten koste gaan van sectorale duurzaamheidsdoelen of
ontwikkeldoelstellingen op gebiedsniveau, zoals die voor natuur en drinkwatervoorziening. Het doel
van dit project is het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn
voor integraal klimaatbestendige ontwikkeling van melkveebedrijven in De Achterhoek. Het project
levert inzicht in potentiële effecten van verwachte veranderingen in het klimaat op de
melkveehouderij in de Achterhoek, en bouwstenen voor ontwikkeling naar een klimaatbestendig
melkveebedrijf passend bij sectorale en regionale ontwikkeldoelstellingen. Kennisoverdracht is een
kern onderdeel van dit project, om de kennis over klimaatadaptatie onder toekomstige gebruikers
te vergroten en klimaatbestendigheid in de praktijk te bevorderen, zowel binnen als buiten de
Achterhoek.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug