Project PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk

Projectnummer
LWV20042

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Janjo de Haan

Website

Status project

Samenvatting project
Het streven in Nederland is dat alle landbouwbodems in Nederland in 2030 duurzaam worden beheerd. De PPS ‘Beter Bodembeheer, integraal naar de praktijk’ ontwikkeld nieuwe kennis en integreert de kennis opgedaan uit eerdere PPS-en rond bodem in de open teelten om dit streefdoel te realiseren. De PPS ontwikkelt op basis hiervan samen met de partners praktische adviezen voor boeren en erfbetreders voor een integraal en duurzaam bodembeheer in de open teelten.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug