Project Total use van organische reststromen: groeimedia, grondverbeteraars, veenvervanging en koolstofopslag

Projectnummer
LWV20034

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A3. Hergebruik organische zij- en reststromen

MMIP secundair
Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Chris Blok

Website

Status project

Samenvatting project
Ons consortium van bedrijven en kennisinstellingen gaat, vanuit een overkoepelende visie op circulariteit, veen als ingrediënt in potgronden en perspotten voor de glastuinbouw vervangen door lokale organische zij en reststromen. De in Nederland beschikbare zij en reststromen zijn zonder verdere verwerking matig geschikte veenvervangers door onder andere te hoge zoutlast en lage stabiliteit door te snelle biologisch afbraak. Het toevoegen van waarde (kwaliteit) aan verschillende organische reststromen gebeurd met nieuwe technieken die onder andere watergedrag en stabiliteit verbeteren. Dit leidt tot hergebruik van organische reststromen als groeimedia en grondverbeteraars. Dit leidt, door de toegevoegde kwaliteiten, ook tot afscheid van veen als belangrijke maar niet-duurzame grondstof. Tenslotte leidt de stabilisatie van organische reststromen, bij hergebruik in grond, tot koolstofopslag die geldt als een negatieve CO2-uitstoot. Dus bovenop de footprint verlaging die ontstaat door het intact laten van natuurlijke veengebieden, komt een bijdrage van de tuinbouw aan het verlagen van koolzuurgasemissie. Zo ontwikkelen wij een regeneratief substraatsysteem met een positieve footprint, gebaseerd op Total Use van organische zij en reststromen uit de glastuinbouw en andere agrarische sectoren.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug