Project Valorisatie van biomassastromen (BIOVALOR)

Projectnummer
LWV20119

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Oscar Schoumans

Website

Status project

Samenvatting project
Kringlooplandbouw vraagt om optimaal gebruik van nutriënten uit dierlijke mest en rest‐ en afvalstromen
welke beschikbaar zijn in de regio. Het doel van het project is om in de praktijk herwonnen meststoffen te
winnen uit organische reststromen en industrieel afvalwater door toepassing van bestaande en nieuwe
technieken waarbij de samenstelling van deze producten beter aansluiten bij de behoeften van het gewas
waardoor de benutting van nutriënten toeneemt. Ook wordt er gewerkt aan het verwerken van organische
reststromen tot nutriënt‐arme organische bodemverbeteraars voor toepassing op zandgronden en productie
van circulaire grondstoffen voor potgrond als vervanging voor fossiel veen. Voor de nieuwe verwerkingsroutes
worden voordelen in termen van broeikasgasemissies geschat (met Life Cycle Analysis ‐ LCA’s) en voor de
eindproducten worden emissies van nutriënten naar bodem, water en lucht bepaald om zo
afwentelingseffecten te voorkomen.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug