Project Vissen met de wind

Projectnummer
LWV20053

Missie
E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren

MMIP primair
E5. Visserij

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Sophie Neitzel

Website

Status project

Samenvatting project
De komende jaren zal het aantal windparken op de Noordzee sterk toenemen, waardoor er minder ruimte overblijft voor de Nederlandse visserij. In het Noordzeeakkoord is afgesproken dat wordt gezocht naar mogelijkheden voor medegebruik van deze windparken met visserij. Bij de nieuw te bouwen windparken zal medegebruik worden opgenomen als voorwaarde. De voor Nederlandse visserij belangrijke sleepnetvisserij is momenteel niet toegestaan in de windparken. De vele (geplande) windparken op de Noordzee vormen dan ook een aanleiding om te kijken naar alternatieve vormen van visserij. Het bestaande Win-Wind project heeft de eerste stappen gezet om (a) inzicht te krijgen in de risico’s en mitigerende maatregelen om deze risico’s te verminderen gericht op krabben- en kreeftenvisserij met korven, (b) om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van krabben en kreeften in het windpark Amalia. Dit is een eerste stap op weg naar een commerciële visserij in windparken. Binnen dit voorliggende project willen we de mogelijkheden voor krabben- en kreeftenvisserij in windparken verder ontwikkelen, een verkenning uitvoeren naar andere vormen van visserij in windparken en de economische haalbaarheid inschatten. De lessen die zijn geleerd uit Win-Wind zullen uitdrukkelijk worden meegenomen. Belangrijk is onder welke voorwaarden visserij in windparken mogelijk is, welke visserij technieken mogelijk zijn, welke aanpassingen voor windparken en visserij dan noodzakelijk zijn, en of er voldoende ‘vis’ aanwezig is om uiteindelijk tot een duurzame en rendabele visserij te komen.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug