Project Werken met Waterlandschappen

Projectnummer
LWV20192

Missie
E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren

MMIP primair
E3. Duurzame rivieren, meren en intergetijdengebieden

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Jeroen Veraart

Website

Status project

Samenvatting project
Dit project biedt een integrale en projectoverstijgende leeromgeving gecombineerd met onderzoek dat aansluit
bij actuele inrichtingstrajecten in de land-waterovergangszones in zoete wateren en estuaria. Hierbij wordt de
nadruk gelegd op landschapstransformaties in het gebied achter de dijken en het op innovatieve wijze hergebruik
van slib. We leren in bootcamps en twee living labs over de mogelijkheden om economisch medegebruik en
sociale innovatie te combineren met de ideeën uit de PAGW over inrichting en beheer van de deltawateren,
kustnatuur en grote meren ten behoeve van hoogwaardige natuur en biodiversiteit. In elk ‘living lab’ wordt
gestart met bestaande gebiedsprocessen die focussen op land-water overgangen. We stellen economisch
waarde-creatie centraal en zoeken naar win-win combinaties met de publieke opgaven die in dat gebied gelden
(PAGW, klimaatadaptatie, waterberging, biodiversiteit). Het doel is om de publieke opgave op die manier
kansrijker en effectiever te verankeren in een gebied samen met private partijen. Het project levert inzicht op in
verschillende verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouwers die tegelijk de kwaliteit van de
natuur en klimaatbestendigheid versterken. Het project is zo ingericht dat verworven competenties en kennis uit
de living labs beschikbaar blijven voor initiatiefnemers, beheerders, aannemers en gebruikers van de
Nederlandse waterlandschappen. Een belangrijk doel is ook onderzoek en uitvoering van inrichtingsprojecten
meer in samenhang te brengen, dat doen we met hulp van adaptieve monitoring van economische, sociale,
ecologische en morfologische aspecten.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug