Veerkracht- Lang leve de gezonde melkkoe

Projecttitel: Veerkracht- Lang leve de gezonde melkkoe
Projectnummer: KOM20022
Status: gestart
Projectleider: Ingrid van Dixhoorn
Projectpartners: Aeres Hogeschool, Dierenkliniek Den Ham, FarmResult, Melkveebedrijf Crumelhaeve, NEDAP, Relitech, Wageningen University & Research, Stchting Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland (VKON)
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP
: D3 – Veilige en duurzame productie

De onderzoeksprogramma’s ‘Veerkracht 1 en Veerkracht 2 van melkvee’ hebben een schat aan kennis opgeleverd over de gezondheid van melkvee en het belang van een optimale transitieperiode. Hierbij worden met behulp van sensoren (activiteit, vreten, ademhaling, temp, etc.) afwijkingen in de transitiefase van individuele melkkoeien gesignaleerd (digitale en vroegtijdige detectie). Deze kennis, heeft naast van wetenschappelijke waarde, ook een grote meerwaarde voor de praktijk, waar het ingebed kan worden in het management rondom de transitiefase. Door deze individuele koe-data te combineren met bedrijfsanalyse instrument zoals KoeKompas, kunnen bedrijfsspecifieke adviezen voor verbetering worden gemaakt. Vervolgens kunnen de effecten aanpassingen of interventies rechtstreeks geëvalueerd worden aan de hand van deze continue gemeten dierkenmerken. Iedere melkveehouder kan aan de slag met de kennis uit deze onderzoeken, wanneer de informatie op de juiste wijze (voor hem/haar) wordt ontsloten en hij/zij leert kijken naar data specifiek op het eigen bedrijf en zo mogelijk leert handelen naar wat hij/zij ziet. Ook kan deze informatie worden toegepast in het onderwijs voor toekomstige veehouders en erfbetreders (met name dierenartsen). Deze ontwikkelingen en vraag naar specifieke kennis speelt tegen de achtergrond van de transitie naar een toekomstbestendige landbouwsysteem waarbij de principes van circulariteit (kringlooplandbouw) met 100% aandacht voor diergezondheid en dierwelzijn voorop staan. Voedselproductie met zo min mogelijk negatieve effecten op natuur, milieu en klimaat en ook op dierenwelzijn is de weg hier te gaan. Melkveehouders realiseren zich dit ook en werken aan verandering. Zo wordt in de veehouderij gestreefd naar minder gebruik van antibiotica of bijvoorbeeld de levensduur van de melkkoe. Door het risico op ziekte vroegtijdig te onderkennen, kan daadwerkelijk preventief worden ingegrepen en neemt het gebruik van antibiotica af.Een afname in het gebruik van antibiotica vermindert de kans op het ontstaan van antibioticumresistentie.Daarnaast zal door een betere (preventieve) gezondheidszorg de levensduur van melkkoeien toenemen. Met dit project en de verschillende werkpatten komt kennis en kunde op maat bij de individuele melkveehouder, maar ook erfbetreder (met name dierenarts) en toekomstige veehouder (nu student). Het gaat hier om zaken die in eerste instantie dienstbaar zijn aan het leren kijken naar data, interpreteren en contextafhankelijk uitwisselen van ideeën en hoe deze om te zetten naar handelingsperspectief voor de veehouder.