Wijs met wormen

Projecttitel: Wijs met wormen
Projectnummer: KOM20040
Status: nog niet gestart
Projectleider:    Adriaan Antonis              
Projectpartners: Aeres MBO Barneveld, LTO, Universiteit Utrecht, Van Hall Larenstein, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP
: D3 – Veilige en duurzame productie

Wijs met wormen draagt bij aan de transitie naar een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig voedselsysteem. Wijs met wormen richt zich op het beheersbaar houden van maagdarmworminfecties bij schapen. Een complexe systeembenadering als alternatief voor het preventief behandelen met (synthetische) antiwormmiddelen en als doel het aantal curatieve behandelingen sterk te reduceren. Wijs met wormen is een integrale, multidisciplinaire benadering, zodanig dat ongewenste neveneffecten beperkt worden.    

Binnen de PPS Kleine herkauwers Schaap (2013-2016) hebben samenwerkende kennisinstellingen (Wageningen Livestock Research en Wageningen Bioveterinary Research, Gezondheidsdienst voor Dieren, Faculteit Diergeneeskunde) zich in drie deelprojecten gericht op: 1) het terugdringen van parasitaire resistentieontwikkelingen, 2) het verbinden en analyseren van datastromen en 3) het in beeld brengen en optimaliseren van medicijngebruik. Een uitgebreide inventarisatie onder Nederlandse schapenhouders gaf inzicht in het gebruik van diergeneesmiddelen en het kennisniveau ten aanzien van de meest voorkomende maagdarmwormen. Voortschrijdende inzichten, een toenemende parasitaire resistentieontwikkeling en een nadrukkelijke wens vanuit de sector om verdere stappen in een verduurzaming van de schapenhouderij te zetten hebben binnen het project geleid tot een veelvoud aan rapportages, waaronder een literatuurscan, een stakeholderanalyse, een internetenquête naar het gebruik van diergeneesmiddelen en de ervaringen van een integrale wormenbeheerstrategie op 10 praktijkbedrijven.  

Inmiddels vier jaar later zijn vakbladen bij het oud papier beland, wetenschappelijke artikelen beperkt toegankelijk en blijkt veel informatie te versnipperd en lastig terug te vinden. Met een Kennis op Maat subsidie willen de aanvragers de kennis omtrent maagdarmworminfecties en beheers strategieën bundelen en opfrissen en kennisuitwisseling tussen disciplines en kennisintegratie bevorderen.