Wikimest

Projecttitel: Wikimest
Projectnummer: KOM22007
Status: nog niet gestart
Projectleider: Oscar Schoumans
Projectpartners: Nederlands Centrum Mestverwaarding, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Wikimest is een onlinedatabase die informatie geeft over mestverwaarding en daarnaast een e-learning kennisprogramma en -module oplevert. Begrippen en uitleg met betrekking tot mestbewerkingstechnieken, productkwaliteit, emissies en toepassingsmogelijkheden van organische en minerale meststoffen geproduceerd uit mest, mestaanwendingstechnieken en  informatie over landbouwkundige en milieukundige aspecten zullen worden uitgewerkt en aangeleverd. Wikimest wordt opgezet door het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), in samenwerking met Wageningen Research, Groen Kennisnet, de Agrarische Hogescholen en  andere betrokkenen vanuit de rijks- en provinciale overheden en het bedrijfsleven. NCM zal de database, welke te vinden zal zijn op de website van NCM, ook na het einde van het project blijven bijwerken en onderhouden, zodat de informatie actueel blijft. Bovendien nodigt NCM iedereen uit om een bijdrage te leveren om deze Wikimest verder te verbeteren en uit te breiden. Wikimest is voor iedereen die professioneel meer wil weten over mestverwaarding, bijvoorbeeld adviseurs, agrariërs, ambtenaren en leraren en studenten van middelbaar en hoger onderwijs. Daarnaast zal via een leermodule de kennis verder worden verspreid door de vier Agrarische Hogescholen. Deze leermodule zal zich met name richten op de huidige en toekomstige generatie boeren, erfbetreders, adviseurs en ambtenaren die met mest of mestverwerking te maken hebben of krijgen.